Koninklijke Vliegclub De Wouw beschermt uw persoonsgegevens zoals wettelijk verplicht.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe we omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Koninklijke Vliegclub De Wouw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit houdt in dat wij:

·      Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn verderop beschreven;

·      De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

·      Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

·      Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

·      Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

·      Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Koninklijke Vliegclub De Wouw vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Koninklijke Vliegclub De Wouw vzw
Hannuitsesteenweg 350
3300 Goetsenhoven
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door de Koninklijke Vliegclub De Wouw vzw verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:

·      Om te kunnen registreren voor en deelnemen aan de activiteiten van de Koninklijke Vliegclub De Wouw;

·      Het versturen van het clubtijdschrift en uitnodigingen;

·      Het registreren van uw vluchten in het wettelijk verplichte vluchtregister;

·      Het opvolgen van uw opleiding binnen de ATO van de Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs of de RF/DTO van de motorsectie van de Koninklijke Vliegclub de Wouw;

·      Het bekomen van subsidiëring voor de respectievelijke sportfederaties door de overheid;

·      Het aansluiten bij de collectieve verzekeringen voor grond- en/of luchtrisico van de respectievelijke federaties;

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u opslagen:

·      Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, fax, gsm nummer, email

·      Geboortedatum en geboorteplaats

·      Rijksregisternummer

·      Beroep

·      Type en nummer van uw vliegvergunning(en) en geldigheidsdatum van de vliegvergunning(en)

·      Type medische verklaring en geldigheidsdatum van de medische verklaring

·      English Proficiency Level

·      Profielfoto

·      Uw functies binnen de vereniging

·      Uw vluchten met vertrek en/of landing op het vliegveld van Goetsenhoven, of met één van onze toestellen

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens verkregen hebben.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

·      Het verzorgen van de internet omgeving (website, intranet, vluchtregister, reservatiesystemen).

·      De administratieve afhandeling van uw opleiding binnen de ATO van de Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs.

·      Het aansluiten bij de collectieve verzekering door de sportfederaties “Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs vzw” voor de leden van de zweefvliegsectie, en “Vereniging Vlaamse MotorVliegclubs vzw” voor de leden van de motorsectie.

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, bijvoorbeeld in het kader van een onderzoek door het Directoraat Generaal van de Luchtvaart. Vluchtgegevens worden ook maandelijks doorgegeven aan de stad Tienen, zoals bepaald in de milieuvergunning van onze vereniging.

Al onze vliegtuigen zijn uitgerust met een Transponder of FLARM locatiesysteem. De signalen die door deze toestellen worden uitgezonden (tijd, plaats, hoogte en identificatie van het vliegtuig), kunnen opgevangen worden door derde partijen en opgeslagen in een database buiten onze controle. 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht om deze toestemming ten allen tijde in te trekken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming gegeven is door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

De Koninklijke Vliegclub de Wouw vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Uw gegevens worden tot maximaal 10 jaar na laatste gebruik bijgehouden, om te voldoen aan o.a. de wettelijke verplichting van het bijhouden van het vluchtregister en het bewaren van de betalingsgegevens.

 

Beveiliging van gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld volgende maatregelen genomen:

·      Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

·      We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen;

·      We maken back-ups van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

·      We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

·      Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

·      We gebruiken beveiligde HTTPS verbindingen tussen uw browser en onze internet-toepassingen

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Gegevens uit het vluchtregister mogen wij echter wettelijk niet verwijderen.

 

Wijziging privacy statement

De Koninklijke Vliegclub De Wouw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijzigingen zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging werd aangebracht op 28 maart 2018. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een email als u deze wil raadplegen.